webshop af webbureau onlineBRAND
Indkøbskurv

Din indkøbskurv er tom.

Handelsbetingelser

ALMINDELIGE SALGS - & LEVERINGSBETINGELSER fra 1. februar 2019

1. Indledning

Nedenstående almindelige leveringsbetingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig skriftlig aftale mellem parterne. Disse salgs- & leveringsbetingelser anses som accepteret ved accept af tilbud eller ordre afgivet via webshoppen. LMT Gruppen ApS forbeholder sig ret til at ændre nedenstående betingelser uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.

2. Priser

Alle priser er ekskl. moms og PVC afgift og under forbehold for stigninger i materialepriser, valutakurser og evt. lovmæssige ændringer med mindre andet er udtrykkeligt anført. Ved angivelse af faste priser er disse kun gældende inden for de terminer, der er anført med hensyn til accept- og leveringsfrist. Der forbeholdes ret til pris- og afgiftsændringer uden varsel. Der tages forbehold for mangler og fejl.

3. Tilbud

Kun skriftlige tilbud er bindende. Alle tilbud er med forbehold for mellemsalg og er gældende to uger fra tilbuddets dato, eller så længe der angives skriftligt i tilbuddet. Såfremt køber ønsker særlige specifikationer, som ikke fremgår af leverandørens standardspecifikationer, skal disse udtrykkeligt angives skriftligt. Produktionsudstyr, tegninger og lignende, der indgår i grundlaget for et tilbud, er altid at betragte som leverandørens ejendom.

4. Ejendomsret

Ejendomsretten til det leverede produkt, og kopier heraf, tilkommer ophavsretsindehaveren. Køber har ingen anden ret end den, der overdrages ved den indgåede købsaftale. Ejendomsretten til leverede produkter tilkommer leverandøren, indtil disse er fuldt og helt betalt af køber. Ejendomsret, copyright og andre rettigheder til produktet tilhører ophavsretsindehaveren, der også har ret til at handle, såfremt køber måtte bryde den indgåede købsaftale. Leverandøren har fra ophavsretsindehaveren fået tildelt retten til at licensere produktet. Såfremt leverandøren måtte miste retten til at opkræve vedligeholdelses- og eller andre afgifter, har ophavsretsindehaveren ret til at opkræve disse afgifter.

Der er ikke tilladt for køber:

  • * at kopiere leveret software til andet formål end backup og arkivering.
  • * at gøre det leverede tilgængeligt i nogen form for tredjemand.

5. Ordre

Et køb er endeligt, når leverandøren skriftligt har bekræftet ordren. Herefter kan ordren ikke annulleres, ændres eller udsættes af køberen uden skriftlig accept fra leverandøren, og da kun mod betaling af påløbne omkostninger og mod kontant betaling af varen, der opbevares for købers regning og risiko.

Ordremodtagelse:

Mandag - Torsdag kl. 8.00 - 13.00: Ordrer indgået før kl. 13:00, vil blive afsendt samme dag. Fredag kl. 8.00 - 12.00: Ordrer indgået før kl. 12:00, vil blive afsendt samme dag.

Mandag - Torsdag kl. 13.00 - 15.00 Ordrer indgået efter kl. 13:00 og før kl. 15:00, vil blive forsøgt afsendt samme dag.

Ordrer indgået efter kl. 15:00 vil blive afsendt næste dag. Ovenstående betinges af at bestilte varer er lagervare. Der tages forbehold for restordre. Ved større ordre aftales individuel leveringstid.

Afbestillingsgebyr:

Der betales et gebyr på kr. 100,00, hvis ordren afbestilles efter at den er ekspederet. Ved folieordrer, hvor der er tale om opskæring i anden rullebredde eller specialmål, kan ordren ikke afbestilles, hvis folien er opskåret.

Returvarer:

Folier, printmedier, forbrugsstoffer og bestillingsvarer kan ikke returneres uden forudgående aftale og kun med tydelig påskrevet att. person. Folie opskåret i anden rullebredde eller specialmål, kan ikke returneres. 

Såfremt der bliver aftalt, at kunden kan sende noget retur, betaler kunden fragten og varens pris krediteres med -15 %. hvis det er kommet frem i god behold.

6. Levering

Alle ordrer på forbrugsvarer fx folie, blæk m.m. sendes fragtfrit i Danmark. (Dette gælder dog ikke Grønland og Færøerne). Ordre under Kr. 1.000, pålægges et logistik tillæg på Kr. 100,- Ønskes rullerne delt pålægges der skæretillæg.

Når ikke andet er aftalt, vælges forsendelsesmåde efter bedste skøn. Der sendes fortrinsvis med GLS pakkepost. Udebliver leverance kontaktes transportør direkte, via fremsendte tracking information.

7. Leveringstid

Leveringstidspunkter er anført i evt. ordrebekræftelsen og er baseret på købers specifikationer af varen ved ordreafgivelsen. Forsinkelse af levering giver ikke køberen ret til at hæve handlen før efter skriftlig henvendelse til leverandøren om at berigtige forholdet samt at leverandøren ikke herefter inden rimelig tid leverer varen. Hvis forsinkelse ved levering skyldes købers forhold, forlænges leveringstiden i det omfang, det efter omstændighederne skønnes rimeligt.

8. Force majeure

Leverandøren hæfter ikke for manglende opfyldelse af sine forpligtelser som følge af force majeure, krig, optøjer, borgerlige uroligheder, regeringsindgreb, ildsvåde, strejke, lockout, eksport- og/eller importforbud, manglende, mangelfulde eller forsinkede leverancer fra underleverandører, mangel på arbejdskraft, brændsel, drivkraft, uheld ved tilvirkning eller afprøvning, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser, valuta-restriktioner, mangel på transportmidler eller nogen årsag i øvrigt, som ligger uden for Leverandørens kontrol, og som er årsag til at forsinke eller hindre fremstillingen og leveringen af varen. Såfremt mangelfri eller rettidig levering hindres midlertidigt ved en eller flere af de ovennævnte omstændigheder, udskydes leveringstiden i et tidsrum svarende til hindringens varighed, og leveringen til den således udskudte leveringstid anses i enhver henseende for rettidig. Såfremt leveringshindringen kan påregnes at ville vedvare i længere end tre måneder, skal sælger dog være berettiget til at annullere afgivne tilbud.

9. Mangler

Leverandøren indestår på nedenstående vilkår for, at de leverede varer er af sædvanlig god kvalitet i henseende til materialer, tolerancer og forarbejdning. Såfremt der inden for et år skulle kunne påvises mangler ved leverede varer, påtager leverandøren sig efter eget valg enten uden beregning for køber at ombytte den eller de mangelfulde varer ved levering af nye, tilsvarende varer til køberen, eller at kreditere køberen for de mangelfulde varer mod returnering af disse.

Vedr. forbrugsmaterialer er førnævnte pligter betinget af, at der straks og dog senest 8 dage efter varens modtagelse reklameres skriftligt over for leverandøren. Leverandøren hæfter ikke for fejl eller mangler, der kan tilskrives fejlagtig behandling, befordring, opbevaring, montage eller i øvrigt forsømmelse hos andre end leverandøren, eller for usædvanligt eller sædvanligt slid og brug. Det anbefales at modtagne varer testes før brug.

10. Betaling

Betalingsbetingelser anført på fakturaen. Hvis ingen betalingsbetingelser er anført gælder følgende:

Betalingsbetingelser til NY Kunde:

Første ordre betales forud, efterfølgende ordrer leveres efter aftalte betingelser.

Alm. betingelser til registrerede kunder:

14 dage netto fra leveringsdato på folie og forbrugsartikler. Netto kontant på hardware og software. NB!! Overholdes betalingsbetingelserne ikke, vil fremtidig levering kun blive sendt ved forudbetaling.

Påmindelse:

Ved overskridelse af betalingsfrist fremsendes en påmindelse og kontoen debiteres kr. 100,- i påmindelsesgebyr. Hvis købers betalingsevne efter aftalens indgåelse efter leverandørens skøn forringes væsentligt, eller såfremt leverandøren ikke kan opnå debitorforsikring på leveringstidspunktet, kan der forlanges kontant betaling eller sikkerhedsstillelse.

11. Produktansvar

Forvolder et af leverandørens leverede eller monterede produkter skade på person som følge af en defekt ved produktet, hæfter leverandøren alene i det omfang, ansvaret efter almindelige retsregler kan pålægges sælger. Leverandøren hæfter ikke for skader på købers eller tredjemands ejendom, forårsaget af defekter ved det leverede produkt, såfremt den pågældende ting er bestemt til erhvervsmæssig benyttelse. Leverandørens ansvar omfatter i intet tilfælde driftstab, tidstab, avancestab eller andet indirekte tab påført køber eller tredjemand. Leverandøren fraskriver sig endvidere ansvar for produkter, hvori indgår materialer leveret af køber og for produkter fremstillet af køber, hvori indgår materialer leveret af leverandøren, medmindre skaden kan henføres til leverandørens produkter. Såfremt leverandøren måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand som følge af produkter leveret til køber, er køber forpligtet til at holde leverandøren skadesløs i samme omfang, som leverandøren ovenfor har begrænset sit ansvar.

12. Elektronisk faktura

LMT Gruppen ApS sender faktura pr. e-mail. Udover faktura, vil den samme e-mailadresse blive anvendt til kontoudtog, påmindelser, proformafaktura ol. Vi anvender de e-mailadresser vi har liggende i vort system og skulle I ønske faktura sendt til en anden e-mailadresse, bedes I meddele os dette hurtigst muligt.